רשות ערעור בגלגול שלישי בענייני ארנונה לא יינתן אלא אם מתעוררות שאלות החורגות מהשלכתן על הצדדים גם אם טעה בית המשפט קמא ביישום הדין

ברמ 7165/11 המועצה המקומית אזור נ’ מפעל הפיס

בית המשפט העליון לא נתן רשות ערעור למועצה בערעור על החלטת בית המשפט המנהלי לחייב את מפעל הפיס לפי סיווג מלכ”ר הקיים בצו הארנונה ואשר לא ננקטו הליכים לביטולו. נדחתה טענת המועצה כי הסיווג בצו הארנונה שלה אינה חוקי בשל כך שהוא מתייחס לזהות הנישום.  לקריאת ההחלטה