רשות ציבורית המבקשת להשתחרר מחוזה חייבת בהודעה מראש

עת”מ (נצ’) 6852-04-12 החברה להגנת הטבע נ’ המועצה האזורית גליל תחתון

לאחר שנים בהן הוטלה ארנונה על פי הסכם פשרה שנחתם בעבר בין הצדדים, שלחה הרשות לעותרת שומת ארנונה חדשה בהיקף כספי גדול מהסכם הפשרה ובצירוף דרישה לתשלום רטרואקטיבי וזאת מבלי שנעשה שינוי בשטחים שבמחלוקת. נקבע, כי הסכם הפשרה נחתם כדין בעקבות מחלוקת לגיטימית ואף סייע לחסוך את ההתדיינות המשפטית. הרשות רשאית, אומנם, להשתחרר מן ההסכם אולם לעליה לעשות זאת באמצעות הודעה מתאימה לנישום. על הרשות לקחת בחשבון שיקולי הגינות והסתמכות של הצד שכנגד. נקבע שההחלטה לבטל את ההסכם ללא סיבה וללא הודעה מוקדמת היא בלתי סבירה.

לקריאת פסק הדין