שימוש על ידי חברת בת של חברת ביטוח לצורכי אחסנה וארכיב יסווג לצורכי ארנונה לפי הסיווג לחברת ביטוח .

עמ”נ 254/05 מגדל אחזקות נדל”ן בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

בית המשפט קבע, כי בהינתן שהשימוש בנכס נועד במהותו לצרכי חברת ביטוח או מבטח, הרי שיש לסווגו כנכס המוחזק ע”י “מבטח” כלשון הצו, אף אם הוא מוחזק בפועל באופן פורמלי ע”י חברת בת מטעמו; בבית המשפט דחה את הטענה כי “מבחן השימוש בנכס” הינו המבחן הבלעדי לצורך סיווג הנכס וקבע כי הן על פי תכלית החקיקה והן ממילות החוק, ניתן לללמוד שניתן לסווג נכס גם לפי – “מיהות המשתמש”, במקרה דנן, חברת הביטוח.

לקריאת פסק הדיו