שינוי בצו הארנונה שנעשה לשם התאמת הצו  לתקנות ההסדרים אינו מהווה חריגה מחקיקת ההקפאה

עע”מ 1214/06 המועצה האזורית דרום השרון נ’ מחצבות חצץ ואבן טייבה, 

בהחלטה מעניינת שנקבעה על ידי בית המשפט העליון נקבע כי המועצה הייתה רשאית לשנות את סיווג מחצבה ולסווגה כתעשייה בשל כניסתן לתוקף של תקנות ההסדרים שקבעו כבר בשנת 1994, כי הגדרת תעשייה כוללת בתוכה גם מחצבות למרות שהמועצה בצעה את התיקון רק בשנת 1998. נפסק, כי תיקון הטעות בצו הארנונה בשנת 1998, מהווה התאמה ראויה של צו הארנונה ואין המדובר על שינוי סיווג אסור. אדרבא, על המועצה הייתה מוטלת החובה מכוח תקנות הארנונה לעשות כן, ולתקן בכך את טעויותיה בשנים הקודמות, בהן קבעה חיובי ארנונה שלא כדין. קביעה זו של בית המשפט, מבשרת תפיסה עמוקה וחדשנית השואפת לקיים שוויון רחב, בין מחצבות הממוקמות בתחומיהן של רשויות מקומיות שונות; כך כל המחצבות יסווגו בסיווג “תעשייה”. אינטרסים אלה מצדיקים אף הם את השינוי שערכה המועצה. עוד נקבע כי המועצה נהגה נכון בקובעה את תעריף הסיווג לפי הקבוע בתקנות ההסדרים לשנת 1998, היא שנת תיקון צו הארנונה ולא הייתה צריכה לתקנו בהתאם לתקנות של שנת 1994. יודגש, התייחסות בית המשפט אל כלל המחצבות בארץ – בסוגיית ארנונה – נובעת מהעובדה כי, תקנות ההסדרים קבעו מפורשות, כי מחצבות יסווגו לפי תעריף “תעשיה”. עוד נקבע בהתאם להגדרה שבתקנות ההסדרים ובהמשך להלכת הנסון, כי הסיווג חל גם על הקרקע המשמשת לחציבה ולא רק על המבנים.

לקריאת פסק הדין