תביעה להשבת היטלי פיתוח על ידי זוכה במכרז נדחתה בנימוק שהשבה בנסיבות כאלה תהיה מנוגדת לעקרון השיוויון שבדיני המכרזים

וע  1345/06 פרויקט אורנים בע”מ נ’ עיריית תל אביב

חברה קבלנית שזכתה במכרז אשר כלל התחייבות לשלם היטלי פיתוח. העוררת שילמה את ההיטלים תחת מחאה ולאחר מכן הגישה ערר בטענות לאי חוקיות לרבות תחשיב מופרז ובלתי סביר. ועדת הערר קיבלה את טענות העירייה וקבעה כי חזקה על הזוכה במכרז שערכה חישוביה ושיקללה עלויות אלה במסגרת ההצעה שהציעה. הנקבע כי השבה בנסיבות אלה יהיה מנוגד לדיני המכרזים ויפגע בעקרון השוויון שכן אין חולק כי אם הייתה העוררת מסתייגת מחוקיות וסבירות ההיטלים בהצעה שהגישה, לא הייתה זוכה במכרז. ענקבע, כי כאשר ההסכם נחתם מרצון, אין לקבוע השבה גם אם הוא נגוע באי חוקיות.