תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו עבור בנייה חדשה- נדחתה

תא (ת”א) 1266/07 אדגר השקעות ופיתוח בע”מ נ’ עיריית פתח תקוה

בנקבע, כי כי כאשר מתבצעת בניה חדשה, יש לראות בבנייה עצמה כעילה לחייב בהיטלי פיתוח ולא נדרשת זיקת הנאה נוספת “חדשה” בין התשתיות. במקרה של תוספת בנייה קיימת לעירייה חזקת התקינות לגבי ההשקעות וביצוע התשתיות גם אם לא ניתן למצוא הוכחות לכך בארכיוני העירייה. העובדה שהעירייהפיתחה את התשתיות באמצעות חברה מפתחת אינה מונעת את זכותה לגבות את ההיטלים.

לקריאת ההחלטה