תחולת הפטור לבתי קברות על משרדי חברה קדישא

עמנ (ת”א) 30397-08-13 חברה קדישא גחש”א נ’ מנהל הארנונה עיריית תל אביב-יפו

יהפרשנות העדיפה לסעיף 5(ג)(ה)(2א) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין) הוא שהפטור מתייחס בראש ובראשונה למיקום ולא לתכלית שימוש. בהתאם לכך, הפטור לבית קברות מצומצם לשטחי בית הקברות ולא מחל על בנין המשרדים של חברה קדישא.

לקריאת פסק הדין