הנטל להוכיח קיומו של טעם סביר המצדיק נסיגה מהבטחה מנהלית הוא על הרשות

ה”פ 527/92 קרשין נ’ עיריית רמת גן

בית המשפט דן בחובתה של העירייה לעמוד אחרי התחייבויותיה ובשאלת כללי הפרשנות לסיווגם של הנכסים.

לקריאת פסק הדין