היקף התערבות ועדת ערר בהחלטתו של שמאי מכריע

ברם 3644/13 משרד התחבורה נ’ גלר דוד ואארורה ואח’

אמת המידה הראויה להתערבות ועדת ערר בקביעות של שמאי מכריע שמונה לפי סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה היא כי יש להתערב בחוות הדעת אם נפלה בה טעות מהותית או דופי חמור. ונקבע כי יישום אמות מידה מחמירות יותר בהליך ערר על חוות דעתו של שמאי מכריע יעמוד בסתירה לרציונאליים שעומדים בבסיס סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה ועל כן לא ניתן לקבוע כי הועדה תתערב רק במקרה של חריגה מסמכות.

לקריאת פסק הדין