מעמד חובות ארנונה לעניין סדרי נשייה ודרישת העדר חובות בשלב רישום משכנתא

בגץ 7009/04 עיריית הרצליה נ’ היועץ המשפטי לממשלה.

נקבע בהליך תקדימי ובהרכב של 7 שופטי העליון, כי על רשם המקרקעין לדרוש כתנאי לרישום משכנתה תעודה המעידה על סילוק חובות הארנונה, כאשר מדובר בחובות מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס אולם לא קיימת חובה כזו בכל הנוגע להיטל השבחה; כי אין לרשויות המנהליות מעמד של נושה מובטח בגין חובות ארנונה והיטל השבחה, וכי סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גביה) שעניינו סדר קדימה בשעבודים חל על חובות ארנונה כמפורט בפסק הדין.

לקריאת פסק הדין