בנסיבות מסויימות הודעה על תחילת חזקה בצירוף הסכם שכירות עומדת בתנאי ההודעה על סיום חזקה כנדרש בפקודת העיריות

עמ”נ (מרכז) 36449-03-13 מרדכי ענבר נ’ עיריית חיפה

נקבע כי אם בזמן מתן ההודעה על תחילת החזקה הומצא הסכם שכירות מפורט ניתן בנסיבות מסוימות לדרוש מהעירייה להיות מודעת למועד סיום השכירות ולעדכן את רישום המחזיקים בהתאם. נסיבות כאמור מהווים הודעה על תחילת חזקה וסיומה, כקבוע בסעיפים 325-326 לפקודת העיריות. בית המשפט מאבחן את החלטתו בענין דור אנרגיה ונסמך על הצורך של העירייה לקרוא את הסכם השכירות כמפורט בו.

לקריאת פסק הדין