מומחים להפחתת ארנונה

בדיקת חיובי הארנונה וניהול מחלוקות כספיות עם הרשויות הינה מלאכה לא פשוטה הדורשת מומחיות מיוחדת, נסיון רב, כישורים וכלים מקצועיים שונים ממגוון תחומים.
הסיטואציה הארנונאית מחייבת שילוב של ידע משפטי עם ידע מעמיק מתחומי הכלכלה, המדידות, השמאות והחשבונאות.

שאל את עורך הדין בנושא

 

 

המומחיות הנדרשת

כפי שאין להשוות בין אדם לאדם לא ניתן להשוות בין נכס לנכס. לכל נכס חיים משלו ומאפיינים הייחודיים רק לו. טיפול בענייני ארנונה מחייב, איפוא, עין מקצועית, יד מיומנת ולב מבין המסוגלת לנתח את הסיטואציה על קרבה ועל כרעיה, לבנות אסטרטגיה מתאימה ולנווט בתנאים של אי ודאות בין האינטרסים השונים למציאת הפתרון הנכון.

 

עורכי דין וחברות להפחתת ארנונה

ריבוי המחלוקות בענייני ארנונה הביאו בשנים האחרונות להקמתן של חברות רבות העוסקות בבדיקה והפחתת של תשלומי ארנונה. החוק והפסיקה ייחדו את מקצוע הטיפול בשומות מס מול הרשויות כמקצוע שייוחד לעורכי דין וזאת בשל הידע והכישורים המשפטיים הנדרשים לצורך הטיפול בחיובי ארנונה.

 

עורכי דן נמצאים באופן תדיר תחת פיקוח על מקצועיותם ואף מחוייבים לאתיקה מקצועית ולעמידה בסטנדרטים רגולטוריים שאינם נדרשים מיועץ שאינו עורך דין.

 

תוקפו של הסכם כתוב עם הרשות

ככלל, הדרך הטובה, היעילה והעדיפה ביותר לסיים מחלוקת עם רשות ציבורית הינה בדרך של מפגש אינטרסים וחתימה על הסכם פשרה. מאידך, יש לנקוט משנה זהירות בהסכם פשרה עם רשות מקומית, שכן הכלל המשפטי והג’נטלמני שהסכמים צריך לכבד אינו בהכרח חל על רשות שלטונית.

 

שאלת יכולתה של רשות שלטונית להשתחרר מהסכם עליו היא חתומה נידונה רבות בפסיקה אשר קבעה כללים המאפשרים לרשות ציבורית להשתחרר מהסכמים עליהם חתמה (“הלכת ההשתחררות(“. במקרים מסוימים, בתי המשפט אף ביטלו הסכמים שנראו להם חורגים מכללים של מנהל ציבורי תקין. בנוסף, על מנת שהסכם עם רשות מקומית יהיה בר תוקף, עליו להיות ערוך בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת העיריות שכן, הרשות הציבורית לא תהסס להתנער מהסכם עליו היא בעצמה חתמה שלא בהתאם לכללים הנוקשים הנדרשים בפקודה.

 

נוהל מחיקת חובות

סמכות העירייה למחוק חובות שלא ניתן לגבותם מהחייב מעוגנת הן בפקודת העיריות (סעיפים 338, 339) הן בצו המועצות המקומיות (סעיף 186) והן בצו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות) (סעיפים 81 ו132).
הנוהל מקנה סמכות לרשות המוניציפאלית למחוק חובות אזרחיים שהתושב חייב להם, כגון, חובות ארנונה, היטלים, אגרות, קנסות ועוד. במקרים מסויימים הסמכות למחוק חובות תבוצע באישור ממונה מטעם משרד הפנים במקרים מסויימים לרשות סמכות עצמאית למחיקת החוב.
החובות הניתנים למחיקה מוגדרים כ”חובות אבודים” שאינם ניתנים לגבייה, קרי, חובות שהרשות המוניציפאלית התייאשה מלגבות אותם בגין מצבו הכלכלי הקשה של בעל החוב, במקרים בהם בעל החוב נפטר, ובמקרים בהם לא ניתן לאתר את בעל החוב.
בטרם הפעלת הנוהל למחיקת החובות על הרשות לקבל חוות דעת מתאימה מאגף הרווחה ברשות או בגוף מקביל אחר על מצבו הכלכלי של בעל החוב והגדרתו כ”מעוט יכולת”, וכן עליה להראות נסיונות אמיתיים לגביית החובות בהליכי גבייה מקובלים – וכשלונם.
לעיתים, החובות לא ימחקו מייד, אלא “יוקפאו” עד להתאוששותו הכלכלית של בעל החוב, ואם מתברר לאחר זמן שבעל החוב לא מצליח להתאושש מבחינה כלכלית אזי הם יימחקו. בפרקטיקה, הרשויות נוהגות לבצע מחיקות חוב במסגרת הסדר או הסכם עם הרשות תוך נסיון לגבות סכום מסוים מהחוב בתמורה למחיקה.